Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

profit cry call close devil ( lời kêu gọi đóng quỹ)

Glass send les ami ex 68 (Kinh gửi các bạn ex 68), on whole the earth balloon (trên tòan quả địa cầu), vietnamese, ờ mé ri cần, phăng xe, ốt cha lia. (việt nam, mỹ, pháp, úc). :
Les ami have body close devil equal cash or by mail, blog, that's OK . (Các Bạn có thể đóng quỹ bằng tiền mặt, hoặc bằng meo, lốc, đều được).

Change face GSTQ . (Thay đổi mặt GSTQ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.