Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Báo cáo thu-chi tân niên

Báo cáo thu-chi kỳ trước: 12/11/2009

Tồn quĩ kỳ trước: –11.342.572 + TẠM CHI (3.000.000 + 500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

Phát sinh trong kỳ:

19/11/2009: chi thăm exa775: 392.000

01/01/2010: Lâm đóng quĩ: 150.000

Tồn quĩ: –11.584.572 + TẠM CHI (3.000.000 + 500USD + 1 lượng vàng SJC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.