Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Re: kỷ yếu Ex Luro Sài Gòn

Thưa anh em
Xin xem tin về việc làm kỷ yếu Exluro Sài Gòn:
http://exlurosg.net/?p=7555

THÔNG BÁO

V/v thành lập Ban Biên Tập cuốn Kỷ Yếu 150 năm

thành lập Chủng Viện Thánh Giuse Saigon.

Trong buổi họp chư huynh các trưởng lớp vào ngày Chúa nhật vừa qua
(15/4/2012), đã đồng ý đề cử các bạn có tên dưới đây tham dự vào Ban
Biên Tập cuốn Kỷ Yếu 150 năm thành lập Chủng viện Thánh Giuse Saigon:

THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU 150 NĂM THÀNH LẬP

CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SAIGON (1863 – 2013)

- Tổng Biên Tập; Nguyễn Trí Dũng, lớp 59

- Phó Tổng Biên Tập: Nguyễn Mạnh Hà, lớp 62

- Thư ký: Lê Phước Thiệt, lớp 59
– Nguyễn Thái Sơn, lớp 70

- Phụ trách Biên Tập 1: Lê Phước Thiệt, lớp 59 (phụ trách bài
viết từ lớp 59, 58, … 44, 40)

(lephuocthiet@gmail.com hoặc lephuocthiet@yahoo.com)

- Phụ trách Biên Tập 2: Nguyễn Võ Bình, lớp 61 (phụ trách bài
viết từ lớp 60, 61, 62)

(nguyenvo.binh@yahoo.com hoặc quaynguyen@gmail.com) .

- Phụ trách Biên Tập 3: Dương Nghĩa, lớp 63 (phụ trách bài
viết từ lớp 63, 64, 65, 66)

(nghiaduong13@yahoo.com.vn)

- Phụ trách Biên Tập 4: Mai Hồng Phát, lớp 69 (phụ trách bài
viết từ lớp 68, 69)

(maihphat@yahoo.com)

- Phụ trách Biên Tập 5: Nguyễn Thái Sơn, lớp 70 (phụ trách bài
viết từ lớp 70, 71)

(lopnhacthaison@gmail.com hoặc exlurosg@gmail.com)

- Ban Tổng Hợp tài liệu: Lê Phước Thiệt - Nguyễn Mạnh Hà – Nguyễn Thái Sơn.

Có nhiệm vụ tổng họp và chọn lọc các bài viết của các Ban Biên Tập và
đề nghị cho Tổng Biên Tập.

Những bài viết chưa được chọn đăng trong Tập Kỷ Yếu sẽ lần lượt đăng
trên trang web Ex Luro Saigon.

Ghi chú: – Bài viết phải có bút hiệu và tên thật cùng năm lớp của mình
để tiện việc liên lạc.

- Bài viết của lớp nào gửi thẳng về người phụ trách của lớp đó.

Thời gian nhận bài: Từ 01/5/2012 đến 31/8/2012. Quá thời hạn trên Ban
Biên Tập sẽ lưu trữ cho trang web Ex Luro Saigon.

TM. BAN BIÊN TẬP EX LURO SAIGON

Nguyễn Trí Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.