Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng; 10.000.000, 1 tháng)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 21/5/2015)


30/5/2015, PHT gởi quà: +8.295.000

22/6/2015, Rút vốn + Lãi ngân hàng (21/5/2015 đến 22/6/2015, do ngày 21/6/2015 là Chúa nhật): +10.044.700

10/7/2015, Đóng niên liễm 2015: +1.400.000 (Ánh400.000, Dũng Ruồi500.000, Hòa(780)500.000)

10/7/2015, Lẵng hoa chúc mừng cha JB Vũ Hùng: 400.000 (Ánh phụ trách)

 

Tồn quĩ: 19.339.700 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng)]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.