Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Cuoi TuanTHÁNH TH LI MI GI ĐC CÔNG CHÍNH

Khi nhà s hc ni tiếng Christopher Dawson quyết đnh tr thành tín hu Công giáo La-mã, bà m quí tc ca ông đã rt bun kh, không phi vì bà có ác cm gì vi giáo lý Công giáo, nhưng vì đi vi bà, gi đây con trai mình phi “tôn kính s tương tr”. Bà đau đn nhn ra, ri thì nhà th đa v quí tc con trai bà s chng còn khác bit hay đng trên bt kỳ ai khác na. đó con bà s ch là mt người như nhng người khác, bình đng trước bí tích Thánh Th vì bí tích Thánh Th s tháo b hết tt c đa v xã hi cao sang ca con bà.                                                                                                                                                         
Bà trc cm rt đúng. Mt trong s các điu Thánh Th kêu gi là chúng ta phi hướng v đc công chính, không phân bit giàu nghèo, người sang k hèn, quí tc đy t, tt c đu bình đng bên bàn tic Thánh Th và sau đó, bên ngoài nhà th. Thánh Th thc hin nhng gì Đc Maria tiên đoán khi Người mang thai Đc Giêsu, y là, rng, nơi Đc Giêsu, người nâng mình lên s b h xung, người h mình xung s được nâng lên. Đó cũng chính là điu đu tiên dn bà Dorothy Day đến vi đc tin Ki-tô giáo. Bà nhn thy bên bàn tic Thánh Th, người giàu và người nghèo quỳ gi bên nhau, tt c đu bình đng vi nhau lúc đó.                                                                                                                         
 Bun thay, chúng ta thường không đón nhn chiu kích này ca Thánh Th mt cách nghiêm túc. Có mt khuynh hướng suy nghĩ ph biến rng thc hành đc công chính, đc bit là đc công chính xã hi, là mt phn không bt buc đ tr thành Ki-tô hu, mt điu gì đó được y thác bi đường li chính tr l phi hơn là do Phúc âm. Thông thường chúng ta không nhn ra li kêu gi m rng lòng vi người nghèo như mt cái gì mà chúng ta không được t mình tách ra.                                                                                     
 Và chúng ta đã sai lm v điu này. Trong Phúc Âm và Kinh Thánh Ki-tô giáo nói chung, li kêu gi m lòng ra vi người nghèo và giúp to dng công chính trên thế gii là điu hin nhiên như tuân gi các điu răn và đi l nhà th. Qu tht chiến đu cho công chính phi là mt phn tt yếu trong mi vic th phượng đích thc.                                                   
 Trong Tân Ước, c mi mười hàng là có mt li thách đ trc din phi m lòng ra vi người nghèo. Trong Phúc âm thánh Lu-ca, c mi sáu hàng là chúng ta li thy điu này. Trong Thư thánh Gia-cô-bê, c mi năm hàng là thy. Th thách m lòng ra vi người nghèo và san bng khác bit gia người giàu và người nghèo là mt tng th và mt phn không th thiếu được đ tr thành Ki-tô hu, nó cũng mnh như bt c điu răn nào khác.                                                                                                                                                              
Và th thách này nm trong bí tích Thánh Th: Bàn tic Thánh Th mi gi chúng ta hướng đến đc công chính, m lòng ra vi người nghèo. Bng cách nào?   Trước hết, bng đnh nghĩa, bàn tic Thánh Th là chiếc bàn, nơi không còn phân bit đa v xã hi, nơi người giàu người nghèo được mi gi đến vi nhau không phân bit giai cp đa v. Nơi bàn tic Thánh Th không có người giàu người nghèo, ch có mt gia đình bình đng cùng nhau cu nguyn trong tình thân thiết ca con người. Trong l ra ti chúng ta đã bình đng vi nhau và vì lý do đó không có th phượng nào là riêng cho người giàu hay riêng cho người nghèo c. Hơn thế, thánh Phao-lô còn mnh m nhc nh chúng ta, khi chúng ta hp li vi nhau vì Thánh Th, người giàu không nên nhn đi x ưu tiên.                                                                                                                               
 Qu tht, Phúc âm mi gi chúng ta thiên v phía người nghèo. Khi t chc bt kỳ ba tic nào, Phúc âm nói chúng ta nên dành ưu tiên cho người nghèo. Điu này đc bit đúng vi Thánh Th. Người nghèo nên được chào đón mt cách đc bit. Ti sao?                
Bi vì, mt trong s các điu tưởng nh ca Thánh Th là tưởng nh s ngã xung, tinh thn khó nghèo, thân xác bm dp và máu đ ra ca Đc Giê-su. Pierre Teilhard de Chardin din t rt đúng điu này khi ông cho rng rượu trong bí tích Thánh Th chính là tượng trưng cho mt mát ca người nghèo: trong ý nghĩa vt cht được thánh hóa mi ngày nói lên s phát trin ca thế gian trong ngày đó – bánh tượng trưng cho nhng gì được to nên bi thành tu trong sn xut, máu rượu tượng trưng cho nhng gì được to ra bi mt mát vì vt ép và quá trình ca n lc. Thánh Th gi nh đến nhng git nước mt và máu ca người nghèo và mi gi chúng ta giúp sc đ bt đi các điu kin gây ra nước mt và máu.                                                                                                
 Và chúng ta làm điu đó, như ni dung bài thánh ca ni tiếng “t th phượng đến phc v” đã nói lên. Chúng ta không đi nhà th ch đ th phượng Thiên Chúa bng cách bày t đc tin và lòng thành tâm. Thánh Th không phi là li cu nguyn st sng riêng, nhưng còn hơn thế, đó là hành đng th phượng ca cng đoàn mà trong s các hành đng này, Thánh Th kêu gi chúng ta hướng v phía trước và sng ra vi thế gii bên ngoài nhng gì chúng ta đã c hành trong nhà th, đó là không lưu tâm đến khác bit đa v xã hi, Thánh Th là nơi đc bit đ Thiên Chúa trao cho chúng ta nước mt và máu ca người nghèo, và th thách tt yếu ca Thiên Chúa vi mi chúng ta là chúng ta n lc thay đi các điu kin gây ra nước mt và máu. Thánh Th kêu mi chúng ta yêu thương du dàng, nhưng, cũng rt mnh m, Thánh Th mi gi chúng ta hành đng vì công chính.                                                                                                                                                
   Khi nói rng Thánh Th mi gi chúng ta hướng v phía công chính và công bình xã hi thì đó không phi là mt bày t xut phát t s đúng đn v chính tr. Nhưng là xut phát t Đc Giêsu, Người đã đúc rút t các ngôn s vĩ đi xa xưa đ qu quyết vi chúng ta rng giá tr ca mi th phượng cui cũng s được phán xét da trên các kết qu có được nơi “các góa ph, tr m côi, và nhng người xa l.”                                                                                                                                                                                                Ron Rolheiser, OMI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.